fbpx

REGULAMIN KONKURSU
„Español, te quiero”

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Español, te quiero”. Organizatorem Konkursu jest Viva la vida Marlena Michalak, ul. Janowska 18, 81-017 Gdynia.
 2. Partnerem i fundatorem części nagród w konkursie jest Centrum Językowe Buena Suerte.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/Vivalavida.szkola/  w dniach 23.04- 26.04.2020r. 

2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy kto:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest członkiem rodziny pracownika Viva la vida.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 5. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  I miejsce : ebook „La primavera” + ebook dotyczący najpopularniejszych zwrotów i wyrażeń idiomatycznych w j.hiszpańskim.II miejsce: e book „La primavera” + tablice gramatyczne na poziomie A1 lub A2, 

  III miejsce: e book „La primavera”

  Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: (link do posta) zamieszczą wpis, kończąc następujące zdanie: Największą wartością jaką daje mi nauka j.hiszpańskiego jest….

 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie przekazana na maila laureta konkursu, po wcześniejszym przekazaniu adresu mailowego, na który ma zostać wysłana.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Viva la vida Marlena Michalak.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

 

REGULAMIN KONKURSU

utworzone przez Viva la vida | Kwi 23, 2020 | Ciekawostki | 0 komentarzy

 • REGULAMIN KONKURSU